horizontal rule

欢迎访问本站。

心经藏语导读8 心经藏语导读2 心经拼音 心经梵文音译 Sūtra of the Heart of Prajñā-Pāramitā Sūtra du Cœur Heart Sutra

心经

般若波罗蜜多心经

 唐上都大兴善寺三藏沙门智慧轮译

 如是我闻:

 一时薄誐梵住王舍城鹫峰山中,与大苾刍众及大菩萨众俱。尔时,世尊入三摩地,名广大甚深照见。时众中有一菩萨摩诃萨,名观世音自在。行甚深般若波罗蜜多行时,照见五蕴自性皆空。

 即时具寿舍利子,承佛威神,合掌恭敬,白观世音自在菩萨摩诃萨言:“圣者!若有欲学甚深般若波罗蜜多行,云何修行?”如是问已。

 尔时,观世音自在菩萨摩诃萨告具寿舍利子言:“舍利子!若有善男子、善女人,行甚深般若波罗蜜多行时,应照见五蕴自性皆空,离诸苦厄。舍利子!色空,空性见色。色不异空,空不异色。是色即空,是空即色。受、想、行、识亦复如是。舍利子!是诸法性相空,不生不灭、不垢不净、不减不增。是故空中无色,无受、想、行、识,无眼、耳、鼻、舌、身、意,无色、声、香、味、触、法,无眼界乃至无意识界。无无明亦无无明尽,乃至无老死尽。无苦、集、灭、道,无智证无得。以无所得故,菩提萨埵依般若波罗蜜多住,心无障碍。心无障碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟寂然。三世诸佛依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提,现成正觉。故知般若波罗蜜多,是大真言,是大明真言,是无上真言,是无等等真言。能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多真言。”

 即说真言:

 “唵(引) 誐帝 誐帝 播(引)啰誐帝 播(引)啰散誐帝 冒(引)地 娑缚(二合)贺(引)

 “如是,舍利子!诸菩萨摩诃萨,于甚深般若波罗蜜多行,应如是学。”

 尔时,世尊从三摩地安祥而起,赞观世音自在菩萨摩诃萨言:“善哉,善哉!善男子!如是,如是!如汝所说。甚深般若波罗蜜多行,应如是行。如是行时,一切如来悉皆随喜。”

 尔时世尊如是说已,具寿舍利子,观世音自在菩萨,及彼众会一切世间天、人、阿苏啰、巘?嚩等,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

 般若波罗蜜多心经
鸠摩罗什 摩诃般若波罗蜜大明咒经

心经注解 灵根育孕源流出 心性修持大道生-西游记-四大名著-培训网

感谢您访问本站。