horizontal rule

欢迎访问本站。

般若波罗蜜多心经玄奘译) Sūtra du Cœur Heart Sutra

心经

 

南无本师释迦牟尼佛

    bō rě bō luó mì duō xīn jīng

 般若 波罗 密多心 经
 
 guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng
 
 观自 在菩 萨, 行深 般若 波罗 密多 时, 照见 五蕴 皆空,
 
 dù yī qiē kǔè 。 shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè,
 
 度一 切苦 厄。舍利 子,色不 异空, 空不 异色,
 
 sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì
 
 色即 是空, 空即 是色。 受想 行识, 亦复 如是。
 
 shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng,
 
 舍 利子, 是诸 法空 相, 不生 不灭, 不垢 不净,
 
 bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr
 
 不增 不减, 是故 空中 无色, 无受 想行 识, 无眼 耳
 
 bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè,
 
 鼻舌 身意, 无色 声香 味触 法, 无眼 界,乃 至无 意识 界,
 
 wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn
 
 无无 明, 亦无 无明 尽, 乃至 无老 死,亦无 老死 尽。
 
 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù
 
 无 苦集 灭道, 无智 亦无 得,以 无所 得故。
 
 pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guàài gù,
 
 菩提 萨埵,依 般若 波罗 密多 故,心 无挂 碍。无 挂碍 故,
 
 wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán
 
 无有 恐怖, 远离 颠倒 梦想, 究竟 涅盘。
 
 sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, déā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí
 
 三世 诸佛, 依般 若波 罗密 多故, 得阿 耨多 罗三 藐三 菩提。
 
 gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu
 
 故知 般若 波罗 密多, 是大 神咒, 是大 明咒,
 
 shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū
 
 是 无上 咒, 是无 等等 咒。 能除 一切 苦, 真实 不虚。
 
 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē
 
 故 说般 若波 罗密 多咒。 即说 咒曰:
 
 jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē
 
 揭 谛揭 谛,波罗 揭谛, 波罗 僧揭 谛,菩提萨 婆诃。

心经日语MP3 金刚般若波罗蜜经(女声诵读) prajñāpāramita-hṛdayam sūtra(心经梵音女声唱) 般若波罗蜜多心经-智慧轮 心经注解 灵根育孕源流出 心性修持大道生-西游记-四大名著-培训网

心经藏语导读

感谢您访问本站。