horizontal rule

ӭʱվ

-֤ʦ ȫ  ޱ

󺺶

ıתдnamo ratna-trayya /namah! rya-avalokite-svaraya / bodhi-satv ya /
ձתдnamah! ratna-trayya /namo rya-avalokite-svaraya / bodhi-satv ya /
ź룺 ϟo ȶ߇ҹҮ(1) ϟooҮ(2) űRɵ qҮ(3) _Ү(4)

mah-satv ya / mah-krun!ik ya / om! sabalavati / su tha na ta sya /
mah-satv ya / mah-krun!ik ya / om! sarva rabhaye / su dha na da sya /
ĦX_Ү(5) ĦXȱRҮ(6) (7) _Pҷ(8) (9)

nama skr!tva n imam! / rya-avalokite-svara / lam! ta bha / namo nilakan!t!ha /
namo skr!tva mom! / rya-avalokite-svara / ram! dha va / namo na ra ki dhi /
ϟo Ϥ oҮ(10) űRҷ_ W(11) ϟoLJ֔ܯ(12)

sr mah pa ta sa mi / sarva-tva ta su bham! / a si yum! / sarva sa tva /
heri mah va dha s!a me / sarva-ath du su bhum! / a je yam! / sarva sa ta /
o ĦX ɳ(13) _Űݔ(14) (15) __

[ ] namo bhaga mabhatetu / tadyath / om! valoka / lokate kalati /
[ ] namo vaga mavadudhu / tadyath / om! valoki / lokate karate /
[Ħ_] Ħ٤(16)ĦPض(17) (18) űR(19) Rȵ(20) _(21)

is'iri / mah-bodhi satva / sabho sabho / mara mara / ma s'i ma s'i/ ridhayu /
ehri / mah-bodhi satva / sarva sarva / mala mala / mahe ma hr!dayam! /
o(22) ĦX _(23) __(24) Ħ_Ħ_(25) ĦĦ oW(26)

guru guru gamam! / duru duru / bhasiyati / mah-bhasiyati / dhara dhara /dhirin!i/
kuru kuru karmam! / dhuru dhuru / vajayate / mah- vajayate / dhara dhara / dhirin!i/
R R ɑ(27) ȱR ȱR PAҮ(28) ĦXPAҮ(29) __(30) ؆o(31)

svaraya / jala jala / mama bhamara / mudhili / e hye hi / s'ina s'ina /
svarya / cala cala / mama vamara / muktele / ehe ehe / cinda cinda /
ҷ_Ү(32) ڇڇ(33) ĦĦ PĦ(34) µ`(35) (36) (37)

alasim! bhalasari / bhasa bhasam! / bharasaya / hulu hulu / bra hulu hulu /
ars!am! pracali / vas!a vas!am! / pra saya / huru huru / mara huru huru /
Ӆ (38) Pɳ P(39) Ү(40) RR Ħ_(41) RR

sri sara sara / siri siri / suru suru / buddhya buddhya / bodhaya bodhaya /
hr sara sara / siri siri / suru suru / bodhiya bodhiya / bodhaya bodhaya /
o(42) 涇涇(43) ϤoϤo(44) KK(45) ҹҹ(46) WҹWҹ(47)

maitriye / nlakan!t!ha / tri sa ra n!a bhayaman!a svh / sitaya svh /
maitriya / narakindi / dhar s!i n!i na payamana svh / siddhya svh /
ۆoҹ(48) LJ֔ܯ(49) oɪ(50) ҹĦ(51) X(52) Ϥҹ(53) X(54)

mah sitaya svh / sitayoye svara ya svh / nlakan!t!ha svh /
mah siddhya svh / siddhyoge svaraya svh / narakindi svh /
ĦXϤҹ(55)X(56) Ϥˇ(57)ҹ(58)X(59) _֔ܯ(60)X(61)

bra n!ila svh / sr-sim!ha mukha ya svh / sarva mah astaya svh /
maranara svh / sirasam! amukh ya svh / sarva mah asiddhya svh /
Ħ__(62) X(63) Ϥɮ Ү(64) X(65) ĦX ϤҮ(66) X(67)

cakra astaya svh / padma gesaya svh / nlakan!t!he pan!t!alaya svh /
cakra asiddhya svh / padma kastaya svh / narakindi vagaraya svh /
߼ Ϥҹ(68)X(69) Ħ Ϥҹ(70) X(71) LJ֔ܯ ٤Ү(72) X(73)

mo bho li san karaya svh / namo ratna-trayya /
ma va ri san karaya svh / namah! ratna-trayya /
Ħ ɇҹ(74) X(75) ϟoȇǶ߇ҹҮ(76)

namah! rya-avalokite-svaraya svh / om! siddhyantu mantra pataye svh /
namo rya-avalokite-svaraya svh / om! siddhyantu mantra padye svh /
ϟo oҮ(77)űR(78)qҹ(79) X(80) Ϥ(81) _(82) WҮ(83) X(84)

Ķ

ز ̲ ͸

-

лʱվ