horizontal rule

欢迎访问本站。

诗经上一页

●小雅·鱼藻之什

○鱼藻

鱼在在藻,有颁其首。王在在镐,岂乐饮酒。

鱼在在藻,有莘其尾。王在在镐,饮酒乐岂。

鱼在在藻,依于其蒲。王在在镐,有那其居。

诗经下一页

诗经 全唐诗 唐诗300首 李白诗集 李清照 司马迁 史记 孔子 论语 四书五经

感谢您访问本站。