horizontal rule

欢迎访问本站。

诗经上一页

●小雅·鸿雁之什

○鸿雁

鸿雁于飞,肃肃其羽。之子于征,劬劳于野。爰及矜人,哀此鳏寡。

鸿雁于飞,集于中泽。之子于垣,百堵皆作。虽则劬劳,其究安宅?

鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷。维此哲人,谓我劬劳。维彼愚人,谓我宣骄。

诗经下一页

诗经 全唐诗 唐诗300首 李白诗集 李清照 司马迁 史记 孔子 论语 四书五经

感谢您访问本站。