horizontal rule

欢迎访问本站。

诗经_颂_殷武 诗经上一页

●小雅·鹿鸣之什

○鹿鸣

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。

呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。视民不恌,君子是则是效。我有旨酒,嘉宾式燕以敖。

呦呦鹿鸣,食野之芩。我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛。我有旨酒,以燕乐嘉宾之心。

诗经下一页

诗经 全唐诗 唐诗300首 李白诗集 李清照 司马迁 史记 孔子 论语 四书五经

感谢您访问本站。