horizontal rule

欢迎访问本站。

诗经上一页

●国风·魏风

○葛屦

纠纠葛屦,可以履霜?掺掺女手,可以缝裳?要之襋之,好人服之。

好人提提,宛然左辟,佩其象揥。维是褊心,是以为刺。

诗经下一页

诗经 全唐诗 唐诗300首 李白诗集 李清照 司马迁 史记 孔子 论语 四书五经

感谢您访问本站。