horizontal rule

欢迎访问本站。

沃尔玛 泰利斯 项羽之死-项羽死在哪里的论证 史記卷三十·平準書第八 诗经上一页

●国风·周南

○关雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

SONG OF WELCOME TO THE BRIDE OF KING WĂN Les femmes du palais chantent les vertus de T'ái Séu, épouse de Wênn wâng

诗经下一页

诗经 全唐诗 唐诗300首 李白诗集 李清照 司马迁 史记 孔子 论语 四书五经

感谢您访问本站。