horizontal rule

散哭恵諒云嫋。

署胡将蓴査斤孚-8 違飛襖袋築謹伉将傲淙S┗tra du Cœur Heart Sutra

署胡将

The Diamond Sutra

蓴囂ゞ署胡将〃
Source: Vaidya, Dr. P.L ed. Buddhist Sanskrit Texts No. 17 Mah─y─na-s┗tra-saṁgrahaḥ (part 1). Darbhanga :The Mithila Institute, 1961

Vajracchedik─ n─ma triśatik─ prajñ─p─ramit─|

|ṁamo bhagavaty─ ─ryaprajñ─p─ramit─yai||

evaṁ may─ śrutam| ekasmin samaye bhagav─n śr─vasty─ṁ viharati sma jetavane'n─thapiṇḍadasy─r─me mahat─ bhikṣusaṁghena s─rthaṁ trayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṁbahulaiśca bodhisattvairmah─sattvaiḥ| atha khalu bhagav─n p┗rv─hṇak─lasamaye niv─sya p─trac┤varam─d─ya śr─vast┤ṁ mah─nagar┤ṁ piṇḍ─ya pr─vikṣat| atha khalu bhagav─n śr─vast┤ṁ mah─nagar┤ṁ piṇḍ─ya caritv─ kṛtabhaktakṛtyaḥ paśc─dbhaktapiṇḍap─tapratikr─ntaḥ p─trac┤varaṁ pratiś─mya p─dau prakṣ─lya nyaṣ┤datprajñapta ev─sane paryaṅkam─bhujya ṛjuṁ k─yaṁ praṇidh─ya pratimukh┤ṁ smṛtimupasth─pya| atha khalu saṁbahul─ bhikṣavo yena bhagav─ṁstenopasaṁkr─man| upasaṁkramya bhagavataḥ p─dau śirobhirabhivandya bhagavantaṁ triṣpradakṣiṇ┤kṛtya ek─nte nyaṣ┤dan||1||

tena khalu punaḥ samayen─yuṣm─n subhutistasy─meva parṣadi saṁnipatito'bh┗tsaṁniṣaṇṇaḥ| atha khalv─yuṣm─n subh┗tirutth─y─san─dek─ṁsamuttar─saṅgaṁ kṛtv─ dakṣiṇaṁ j─numaṇḍalaṁ pṛthivy─ṁ pratiṣṭh─pya yena bhagav─ṁsten─ñjaliṁ praṇamya bhagavantametadavocat- ─ścaryaṁ bhagavan, param─ścaryaṁ sugata, y─vadeva tath─gaten─rhat─ samyaksaṁbuddhena bodhisattv─ mah─sattv─ anuparigṛh┤t─ḥ parameṇ─nugraheṇa| ─ścaryaṁ bhagavan y─vadeva tath─gaten─rhat─ samyaksaṁbuddhena bodhisattv─ mah─sattv─ḥ par┤ndit─ḥ paramay─ par┤ndanay─| tatkathaṁ bhagavan bodhisattvay─nasaṁprasthitena kulaputreṇa v─ kuladuhitr─ v─ sth─tavyaṁ kathaṁ pratipattavyaṁ kathaṁ cittaṁ pragrah┤tavyam ?

evamukte bhagav─n─yuṣmantaṁ subh┗timetadavocat- s─dhu s─dhu subh┗te, evametatsubh┗te, evametadyath─ vadasi| anuparigṛh┤t─stath─gatena bodhisattv─ mah─sattv─ḥ parameṇ─nugraheṇa| par┤ndit─stath─gatena bodhisattv─ mah─sattv─ḥ paramay─ par┤ndanay─| tena hi subh┗te śṛṇu, s─dhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bh─ṣiṣye'haṁ te-yath─ bodhisattvay─nasaṁprasthitena sth─tavyaṁ yath─ pratipattavyaṁ yath─ cittaṁ pragrah┤tavyam| evaṁ bhagavan ity─yuṣy─n subh┗tirbhagavataḥ pratyaśrauṣ┤t||2||

bhagav─nasyaitadavocat-iha subh┗te bodhisattvay─nasaṁprasthitenaiva cittamutp─dayitavyam-y─vantaḥ subh┗te sattv─ḥ sattvadh─tau sattvasaṁgraheṇa saṁgṛh┤t─ aṇḍaj─ v─ jar─yuj─ v─ saṁsvedaj─ v─ aupap─duk─ v─ r┗piṇo v─ ar┗piṇo v─ saṁjñino v─ asaṁjñino v─ naivasaṁjñino n─saṁjñino v─, y─v─n kaścitsattvadh─tuḥ prajñapyam─naḥ prajñapyate, te ca may─ sarve'nupadhiśeṣe nirv─ṇadh─tau parinirv─payitavy─ḥ| evamaparim─ṇ─napi sattv─n parinirv─pya na kaścitsattvaḥ parinirv─pito bhavati| tatkasya hetoḥ ? sacetsubh┗te bodhisattvasya sattvasaṁjñ─ pravarteta, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? na sa subh┗te bodhisattvo vaktavyo yasya sattvasaṁjñ─ pravarteta, j┤vasaṁjñ─ v─ pudgalasaṁjñ─ va pravarteta||3||

api tu khalu punaḥ subhute na bodhisattvena vastupratiṣṭhitena d─naṁ d─tavyam, na kvacitpratiṣṭhitena d─naṁ d─tavyam| na r┗papratiṣṭhitena d─naṁ d─tavyam| na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmeṣu pratiṣṭhitena d─naṁ d─tavyam| evaṁ hi s┗bh┗te bodhisattvena mah─sattvena d─naṁ d─tavyaṁ yath─ na nimittasaṁjñ─y─mapi pratitiṣṭhet| tatkasya hetoḥ ? yaḥ subh┗te bodhisattvo'pratiṣṭhito d─naṁ dad─ti, tasya subh┗te puṇyaskandhasya na sukaraṁ pram─ṇ─mudgrah┤tum| tatkiṁ manyase subh┗te sukaraṁ p┗rvasy─ṁ diśi ─k─śasya pram─ṇamudgrah┤tum ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| bhagav─n─ha- evaṁ dakṣiṇapaścimottar─su adha ┗rdhvaṁ digvidikṣu samant─ddaśasu dikṣu sukaram─k─śasya pram─ṇamudgrah┤tum ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| bhagav─n─ha-evameva subh┗te yo bodhisattvo'pratiṣṭhito d─naṁ dad─ti, tasya subh┗te puṇyaskandhasya na sukaraṁ pram─ṇamudgrah┤tum| evaṁ hi subh┗te bodhisattvay─nasaṁprasthitena d─naṁ d─tavyaṁ yath─ na nimittasaṁjñ─y─mapi pratitiṣṭhet||4||

tatkiṁ manyase subh┗te lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| na lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? y─ s─ bhagavan lakṣaṇasaṁpattath─gatena bh─ṣit─ saiv─lakṣaṇasaṁpat| evamukte bhagav─n─yuṣmantaṁ subh┗timetadavocat y─vatsubh┗te lakṣaṇasaṁpat t─vanmṛṣ─, y─vadalakṣaṇasaṁpat t─vanna mṛṣeti hi lakṣaṇ─lakṣaṇatastath─gato draṣṭavyaḥ||5||

evamukte ─yuṣm─n subh┗tirbhagavantametadavocat- asti bhagavan| kecitsattv─ bhaviṣyantyan─gate'dhvani paścime k─le paścime samaye paścim─y─ṁ pañcaśaty─ṁ saddharmavipralopak─le vartam─ne, ye imeṣvevaṁr┗peṣu s┗tr─ntapadeṣu bh─ṣyam─ṇeṣu bh┗tasaṁjñ─mutp─dayiṣyanti| api tu khalu punaḥ subh┗te bhaviṣyantyan─gate'dhvani bodhisattv─ mah─sattv─ḥ paścime k─le paścime samaye paścim─y─ṁ pañcaśaty─ṁ saddharmavipralope vartam─ne guṇavantaḥ ś┤lavantaḥ prajñ─vantaśca bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṁr┗peṣu s┗tr─ntapadeṣu bh─ṣyam─ṇeṣu bh┗tasaṁjñ─mutp─adayiṣyanti| na khalu punaste subh┗te bodhisattv─ mah─sattv─ ekabuddhaparyup─sit─ bhaviṣyanti, naikabuddh─varopitakuśalam┗l─ bhaviṣyanti| api tu khalu punaḥ subh┗te anekabuddhaśatasahasraparyup─sit─ anekabuddhaśatasahasr─varopitakuśalam┗l─ste bodhisattv─ mah─sattv─ bhaviṣyanti, ye imeṣvevaṁr┗peṣu s┗tr─ntapadeṣu bh─ṣyam─ṇeṣu ekacittapras─damapi pratilapsyante| jñ─t─ste subh┗te tath─gatena buddhajñ─nena, dṛṣṭ─ste subh┗te tath─gatena buddhacakṣuṣ─, buddh─ste subh┗te tath─gatena| sarve te subh┗te aprameyamasaṁkhyeyaṁ puṇyaskandhaṁ prasaviṣyanti pratigrah┤ṣyanti| tatkasya hetoḥ ? na hi subh┗te teṣ─ṁ bodhisattv─n─ṁ mah─sattv─n─m─tmasaṁjñ─ pravartate, na sattvasaṁjñ─, na j┤vasaṁjñ─, na pudgalasaṁjñ─ pravartate| n─pi teṣ─ṁ subh┗te bodhisattv─n─ṁ mah─sattv─n─ṁ dharmasaṁjñ─ pravartate| evaṁ n─dharmasaṁjñ─| n─pi teṣ─ṁ subh┗te saṁjñ─ n─saṁjñ─ pravartate| tatkasya hetoḥ ? sacetsubh┗te teṣ─ṁ bodhisattv─n─ṁ mah─sattv─n─ṁ dharmasaṁjñ─ pravarteta, sa eva teṣ─m─tmagr─ho bhavet, sattvagr─ho j┤vagr─haḥ pudgalagr─ho bhavet| sacedadharmasaṁjñ─ pravarteta, sa eva teṣ─m─tmagr─ho bhavet, sattvagr─ho j┤vagr─haḥ pudgalagr─ha iti| tatkasya hetoḥ ? na khalu punaḥ subh┗te bodhisattvena mah─sattvena dharma udgrah┤tavyo n─dharmaḥ| tasm─diyaṁ tath─gatena saṁdh─ya v─gbh─ṣit─-kolopamaṁ dharmapary─yam─j─nadbhidharm─ eva prah─tavy─ḥ pr─gev─dharm─ iti||6||

punaraparaṁ bhagav─n─yuṣmantaṁ subh┗timetadavocat- tatkiṁ manyase subh┗te, asti sa kaściddharmo yastath─gaten─nuttar─ samyaksaṁbodhirityabhisaṁbuddhaḥ, kaścidv─ dharmastath─gatena deśitaḥ ? evamukte ─yuṣm─n subh┗tirbhagavantametadavocat-yath─haṁ bhagavan bhagavato bh─ṣitasy─rtham─j─n─mi, n─sti sa kaściddharmo yastath─gatena anuttar─ samyaksaṁbodhirityabhisaṁbuddhaḥ, n─sti dharmo yastath─gatena deśitaḥ| tatkasya hetoḥ ? yo'sau tath─gatena dharmo'bhisaṁbuddho deśito v─, agr─hyaḥ so'nabhilapyaḥ| na sa dharmo n─dharmaḥ| tatkasya hetoḥ ? asaṁskṛtaprabh─vit─ hy─ryapudgal─ḥ||7||

bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te yaḥ kaścitkulaputro v─ kuladuhit─ v─ imaṁ tris─hasramah─s─hasraṁ lokadh─tuṁ saptaratnaparip┗rṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, api nu sa kulaputro v─ kuladuhit─ v─ tatonid─naṁ bahu puṇyaskandhaṁ prasunuy─t| subh┗tir─ha-bahu bhagavan, bahu sugata sa kulaputro v─ kuladuhit─ v─ tatonid─naṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─t| tatkasya hetoḥ ? yo'sau bhagavan puṇyaskandhastath─gatena bh─ṣitaḥ, askandhaḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tasm─ttath─gato bh─ṣate- puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti| bhagav─n─ha-yaśca khalu punaḥ subh┗te kulaputro v─ kuladuhit─ va imaṁ tris─hasramah─s─hasraṁ lokadh─tuṁ saptaratnaparip┗rṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhyaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, yaśca ito dharmapary─y─dantaśaścatuṣp─dik─mapi g─th─mudgṛhya parebhyo vistareṇa deśayet saṁprak─śayet, ayameva tatonid─naṁ bahutaraṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyasaṁkhyeyam| tatkasya hetoḥ ? atonirj─t─ hi subh┗te tath─gat─n─marhat─ṁ samyaksaṁbuddh─n─manuttar─ samyaksaṁbodhiḥ, atonirj─t─śca buddh─ bhagavantaḥ| tatkasya hetoḥ ? buddhadharm─ buddhadharm─ iti subh┗te abuddhadharm─ścaiva te tath─gatena bh─ṣit─ḥ| tenocyante buddhadharm─ iti||8||

tatkiṁ manyase subh┗te api nu srota─pannasyaivaṁ bhavati-may─ srota─pattiphalaṁ pr─ptamiti? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| na srota─pannasyaivaṁ bhavati-may─ srota─pattiphalaṁ pr─ptamiti| tatkasya hetoḥ ? na hi sa bhagavan kaṁciddharmam─pannaḥ, tenocyate srota─panna iti| na r┗pam─panno na śabd─n na gandh─n na ras─n na spraṣṭavy─n dharm─n─pannaḥ| tenocyate srota─panna iti| sacedbhagavan srota─pannasyaivaṁ bhavet- may─ srota─pattiphalaṁ pr─ptamiti, sa eva tasy─tmagr─ho bhavet, sattvagr─ho j┤vagr─haḥ pudgalagr─ho bhavediti||

bhagav─n─ha- takiṁ manyase subh┗te api nu sakṛd─g─mina evaṁ bhavati-may─ sakṛd─g─miphalaṁ pr─ptamiti ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| sa sakṛd─g─mina evaṁ bhavati-may─ sakṛd─g─miphalaṁ pr─ptamiti| tatkasya hetoḥ ? na hi sa kaściddharmo yaḥ sakṛd─g─mitvam─pannaḥ| tenocyate sakṛd─g─m┤ti||

bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te api nu an─g─mina evaṁ bhavati-may─n─g─miphalaṁ pr─ptamiti ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| na an─g─mina evaṁ bhavati-may─ an─g─miphalaṁ pr─ptamiti| tatkasya hetoḥ ? na hi sa bhagavan kaściddharmo yo'n─g─mitvam─pannaḥ| tenocyate an─g─m┤ti||

bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te api nu arhata evaṁ bhavati-may─ arhattvaṁ pr─ptamiti ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| n─rhata evaṁ bhavati-may─ arhattvaṁ pr─ptamiti| tatkasya hetoḥ ? na hi sa bhagavan kaściddharmo yo'rhann─ma| tenocyate-arhanniti| sacedbhagavan arhata evaṁ bhavet-may─ arhattvaṁ pr─ptamiti, sa eva tasy─tmagr─ho bhavet, sattvagr─ho j┤vagr─haḥ pudgalagr─ho bhavet| tatkasya hetoḥ ? ahamasmi bhagavaṁstath─gaten─rhat─ samyaksaṁbuddhena araṇ─vih─riṇ─magryo nirdiṣṭaḥ| ahamasmi bhagavan arhan v┤tar─gaḥ| na ca me bhagavannevaṁ bhavati- arhannasmyahaṁ v┤tar─ga iti| sacenmama bhagavannevaṁ bhavet-may─ arhattvaṁ pr─ptamiti, na m─ṁ tath─gato vy─kariṣyadaraṇ─vih─riṇ─magryaḥ subh┗tiḥ kulaputro na kvacidviharati, tenocyate araṇ─vih─r┤ araṇ─vih─r┤ti||9||

bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te-asti sa kaściddharmo yastath─gatena d┤paṁkarasya tath─gatasy─rhata-samyaksaṁbuddhasy─ntik─dudgṛh┤taḥ ? subh┗tir─ha- no h┤daṁ bhagavan| n─sti sa kaściddharmo yastath─gatena d┤paṁkarasya tath─gatasy─rhataḥ samyaksaṁbuddhasy─ntik─dudgṛh┤taḥ||

bhagav─n─ha-yaḥ kaścitsubh┗te bodhisattva evaṁ vadet-ahaṁ kṣetravy┗h─n niṣp─dayiṣy─m┤ti, sa vitathaṁ vadet| tatkasya hetoḥ ? kṣetravy┗h─ḥ kṣetravy┗h─ iti subh┗te avy┗h─ste tath─gatena bh─ṣit─ḥ| tenocyante kṣetravy┗h─ iti| tasm─ttarhi subh┗te bodhisattvena mah─sattvena evamapratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyaṁ yanna kvacitpratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam| na r┗papratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyaṁ na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam| tadyath─pi n─ma subh┗te puruṣo bhavedupetak─yo mah─k─yo yattasyaivaṁ r┗pa ─tmabh─vaḥ sy─t tadyath─pi n─ma sumeruḥ parvatar─jaḥ| tatkiṁ manyase subh┗te api nu mah─n sa ─tmabh─vo bhavet ? subh┗tir─ha-mah─n sa bhagav─n, mah─n sugata sa ─tmabh─vo bhavet| tatkasya hetoḥ ? ─tmabh─va ─tmabh─va iti bhagavan na bh─vaḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyata ─tmabh─va iti| na hi bhagavan sa bh─vo n─bh─vaḥ| tenocyate ─tmabh─va iti||10||

bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te-y─vatyo gaṅg─y─ṁ mah─nady─ṁ v─luk─st─vatya eva gaṅg─nadyo bhaveyuḥ ? t─su y─ v─luk─ḥ, api nu t─ bahvayo bhaveyuḥ ? subh┗tir─ha-t─ eva t─vadbhagavan bahvayo gaṅg─nadyo bhaveyuḥ, pr─geva y─st─su gaṅg─nad┤ṣu v─luk─ḥ| bhagav─n─ha- ─rocay─mi te subh┗te, prativeday─mi te| y─vatyast─su gaṅg─nad┤ṣu v─luk─ bhaveyust─vato lokadh─t┗n kaścideva str┤ v─ puruṣo v─ saptaratnaparipurṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, tat kiṁ manyase subh┗te-api nu s─ str┤ v─ puruṣo v─ tatonid─naṁ bahu puṇyaskandhaṁ prasunuy─t ? subh┗tir─ha-bahu bhagavan, bahu sugata str┤ v─ puruṣo v─ tatonid─naṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyamasaṁkhyeyam| bhagav─n─ha- yaśca khalu punaḥ subh┗te str┤ v─ puruṣo v─ t─vato lokadh─t┗n saptaratnaparip┗rṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, yaśca kulaputro v─ kuladuhit─ v─ ito dharmapary─y─dantaśaścatuṣp─dik─mapi g─th─mudgṛhya parebhyo deśayet saṁprak─śayet, ayameva tatonid─naṁ bahutaraṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyamasaṁkhyeyam||11||

api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthiv┤pradeśe ito dharmapary─y─dantaśaścatuṣp─dik─mapi g─th─mudgṛhya bh─ṣyeta v─ saṁprak─śyeta v─, sa pṛthiv┤pradeśaścaityabh┗to bhavet sadevam─nuṣ─surasya lokasya, kaḥ punarv─do ye imaṁ dharmapary─yaṁ sakalasam─ptaṁ dh─rayiṣyanti v─cayiṣyanti paryav─psyanti, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayiṣyanti| parameṇa te subh┗te ─ścaryeṇa samanv─gat─ bhaviṣyanti| tasmiṁśca subh┗te pṛthiv┤pradeśe ś─st─ viharatyanyatar─nyataro v─ vijñagurusth─n┤yaḥ||12||

evamukte ─yuṣm─n subh┗tirbhagavantametadavocat-ko n─ma ayaṁ bhagavan dharmapary─yaḥ, kathaṁ cainaṁ dh─ray─mi ? evamukte bhagav─n─yuṣmantaṁ subh┗timetadavocat- prajñ─p─ramit─ n─m─yaṁ subh┗te dharmapary─yaḥ| evaṁ cainaṁ dh─raya| tatkasya hetoḥ ? yaiva subh┗te prajñ─p─ramit─ tath─gatena bh─ṣit─, saiva ap─ramit─ tath─gatena bh─ṣit─| tenocyate prajñ─p─ramiteti||

tatkiṁ manyase subh┗te-api nu asti sa kaściddharmo yastath─gatena bh─ṣitaḥ ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| n─sti sa kaściddharmo yastath─gatena bh─ṣitaḥ||

bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te-y─vat tris─hasramah─s─hasre lokadh─tau pṛthiv┤rajaḥ kaccit, tadbahu bhavet ? subh┗tir─ha-bahu bhagavan, bahu sugata pṛthiv┤rajo bhavet| tatkasya hetoḥ ? yattadbhagavan pṛthiv┤rajastath─gatena bh─ṣitam, arajastadbhagavaṁstath─gatena bh─ṣitam| tenocyate pṛthiv┤raja iti| yo'pyasau lokadh─tustath─gatena bh─ṣitaḥ, adh─tuḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyate lokadh─turiti||

bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te dv─triṁśanmah─puruṣalakṣaṇaistath─gato'rhan samyaksaṁbuddho draṣṭavyaḥ ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| dv─triṁśanmah─puruṣalakṣaṇaistath─gato'rhan samyaksaṁbuddho draṣṭavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? y─ni hi t─ni bhagavan dv─triṁśanmah─puruṣalakṣaṇ─ni tath─gatena bh─ṣit─ni, alakṣaṇ─ni t─ni bhagavaṁstath─gatena bh─ṣit─ni| tenocyante dv─triṁśanmah─puruṣalakṣaṇ─n┤ti||

bhagav─n─ha-yaśca khalu punaḥ subh┗te str┤ v─ puruṣo v─ dine dine gaṅg─nad┤v─luk─sam─n─tmabh─v─n parityajet, evaṁ parityajan gaṅg─nad┤v─luk─sam─n kalp─ṁst─n─tmabh─v─n parityajet, yaśca ito dharmapary─yadantaśaścatuṣp─dik─mapi g─th─mudgṛhyaparebhyo deśayet saṁprak─śayet, ayameva tatonid─naṁ bahutaraṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyamasaṁkhyeyam||13||

atha khalv─yuṣm─n subh┗tirdharmavegen─śr┗ṇi pr─muñcat| so'śr┗ṇi pramṛjya bhagavantametadavocat-─ścaryaṁ bhagavan, param─ścaryaṁ sugata, y─vadayaṁ dharmapary─yastath─gatena bh─ṣito'gray─nasaṁprasthit─n─ṁ sattv─n─marth─ya, śreṣṭhay─nasaṁprasthit─n─marth─ya, yato me bhagavan jñ─namutpannam| na may─ bhagavan j─tvevaṁr┗po dharmapary─yaḥ śrutap┗rvaḥ| parameṇa te bhagavan ─ścaryeṇa samanv─gat─ bodhisattv─ bhaviṣyanti, ye iha s┗tre bh─ṣyam─ṇe śrutv─ bh┗tasaṁjñ─mutp─dayiṣyanti| tatkasya hetoḥ ? y─ caiṣ─ bhagavan bh┗tasaṁjñ─, saiva abh┗tasaṁjñ─| tasm─ttath─gato bh─ṣatebh┗tasaṁjñ─ bh┗tasaṁjñeti||

na mama bhagavan ─ścaryaṁ yadahamimaṁ dharmapary─yaṁ bh─ṣyam─ṇamavakalpay─mi adhimucye| ye'pi te bhagavan sattv─ bhaviṣyantyan─gate'dhvani paścime k─le paścime samaye paścim─y─ṁ pañcaśaty─ṁ saddharmavipralope vartam─ne, ye imaṁ bhagavan dharmapary─yamudgrah┤ṣyanti dh─rayiṣyanti v─cayiṣyanti paryav─psyanti, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayiṣyanti, te param─ścaryeṇa samanv─gat─ bhaviṣyanti| api tu khalu punarbhagavan na teṣ─m─tmasaṁjñ─ pravartiṣyate, na sattvasaṁjñ─ na j┤vasaṁjñ─ na pudgalasaṁjñ─ pravartiṣyate, n─pi teṣ─ṁ k─citsaṁjñ─ n─saṁjñ─ pravartate| tatkasya hetoḥ ? y─ s─ bhagavan ─tmasaṁjñ─, saiv─saṁjñ─| y─ sattvasaṁjñ─ j┤vasaṁjñ─ pudgalasaṁjñ─, saiv─saṁjñ─| tatkasya hetoḥ ? sarvasaṁjñ─pagat─ hi buddha bhagavantaḥ||

evamukte bhagav─n─yuṣmantaṁ subh┗timetadavocat-evametat subh┗te, evametat| param─ścaryasamanv─gat─ste sattv─ bhaviṣyanti, ye iha subh┗te s┗tre bh─ṣyam─ṇe notrasiṣyanti na saṁtrasiṣyanti na saṁtr─sam─patsyante| tatkasya hetoḥ ? paramap─ramiteyaṁ subh┗te tath─gatena bh─ṣit─ yadut─p─ramit─| y─ṁ ca subh┗te tath─gataḥ paramap─ramit─ṁ bh─ṣate, t─maparim─ṇ─ api buddh─ bhagavanto bh─ṣante| tenocyante paramap─ramiteti||

api tu khalu punaḥ subhute y─ tath─gatasya kṣ─ntip─ramit─, saiva ap─ramit─| tatkasya hetoḥ ? yad─ me subh┗te kalir─j─ aṅgapratyaṅgam─ṁs─nyacchaits┤t, n─s┤nme tasmin samaye ─tmasaṁjñ─ v─ sattvasaṁjñ─ v─ j┤vasaṁjñ─ v─ pudgalasaṁjñ─ v─, n─pi me k─citsaṁjñ─ v─ asaṁjñ─ v─ babh┗va| tatkasya hetoḥ ? sacenme subh┗te tasmin samaye ─tmasaṁjñ─ abhaviṣyat, vy─p─dasaṁjñ─pi me tasmin samaye'bhaviṣyat| sacetsattvasaṁjñ─ j┤vasaṁjñ─ pudgalasaṁjñ─bhaviṣyat, vy─p─dasaṁjñ─pi me tasmin samaye'bhaviṣyat| tatkasya hetoḥ ? abhij─n─myahaṁ subh┗te at┤te'dhvani pañca j─tiśat─ni yadahaṁ kṣ─ntiv─d┤ ṛṣirabh┗vam| tatr─pi me n─tmasaṁjñ─ babh┗va, na sattvasaṁjñ─, na j┤vasaṁjñ─, na pudgalasaṁjñ─ babh┗va| tasm─ttarhi subh┗te bodhisattvena mah─sattvena sarvasaṁjñ─ vivarjayitv─ anuttar─y─ṁ samyaksaṁbodhau cittamutp─dayitavyam| na r┗papratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam, na śabdagandharasaspraṣṭavyadharmapratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam, na dharmapratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam, n─dharmapratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam, na kvacitpratiṣṭhitaṁ cittamutp─dayitavyam| tatkasya hetoḥ ? yatpratiṣṭhitaṁ tadev─pratiṣṭhitam| tasm─deva tath─gato bh─ṣate-apratiṣṭhitena bodhisattvena d─naṁ d─tavyam| na r┗paśabdagandharasasparśadharmapratiṣṭhitena d─naṁ d─tavyam||

api tu khalu punaḥ subh┗te bodhisattvena evaṁr┗po d─naparity─gaḥ kartavyaḥ sarvasattv─n─marth─ya| tatkasya hetoḥ ? y─ caiṣ─ subh┗te sattvasaṁjñ─, saiva asaṁjñ─| ya evaṁ te sarvasattv─stath─gatena bh─ṣit─sta eva asattv─ḥ| tatkasya hetoḥ ? bh┗tav─d┤ subh┗te tath─gataḥ, satyav─d┤ tath─v─d┤ ananyath─v─d┤ tath─gataḥ, na vitathav─d┤ tath─gataḥ||

api tu khalu punaḥ subh┗te yastath─gatena dharmo'bhisaṁbuddho deśito nidhy─taḥ, na tatra satyaṁ na mṛṣ─| tadyath─pi n─ma subh┗te puruṣo'ndhak─rapraviṣṭo na kiṁcidapi paśyet, evaṁ vastupatito bodhisattvo draṣṭavyo yo vastupatito d─naṁ parityajati| tadyath─pi n─ma subh┗te cakṣuṣm─n puruṣaḥ prabh─t─y─ṁ r─trau s┗rye'bhyudgate n─navidh─ni r┗p─ṇi paśyet, evamavastupatito bodhisattvo draṣṭavyo yo'vastupatito d─naṁ parityajati||

api tu khalu punaḥ subh┗te ye kulaputr─ v─ kuladuhitaro v─ imaṁ dharmapary─yamudgrah┤ṣyanti dh─rayiṣyanti v─cayiṣyanti paryav─psyanti, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayiṣyanti, jñ─t─ste subh┗te tath─gatena buddhajñ─nena, dṛṣṭ─ste subh┗te tath─gatena buddhacakṣuṣ─, buddh─ste tath─gatena| sarve te subh┗te sattv─ aprameyamasaṁkhyeyaṁ puṇyaskandhaṁ prasaviṣyanti pratigrah┤ṣyanti||14||

yaśca khalu punaḥ subh┗te str┤ v─ puruṣo v─ purv─hṇak─lasamaye gaṅg─nad┤v─luk─sam─n─tmabh─v─n parityajet, evaṁ madhy─hnak─lasamaye gaṅg─nad┤v─luk─sam─n─tmabh─v─n parityajet, s─y─hnak─lasamaye gaṅg─nad┤v─luk─sam─n─tmabh─v─n parityajet, anena pary─yeṇa bah┗ni kalpakoṭiniyutaśatasahasr─ṇy─tmabh─v─n parityajet, yaścemaṁ dharmapary─yaṁ śrutv─ na pratikṣipet, ayameva tatonid─naṁ bahutaraṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyamasaṁkhyeyam, kaḥ punarv─do yo likhitv─ udgṛhṇ┤y─ddh─rayedv─cayetparyav─pnuy─t, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayet||

api tu khalu punaḥ subh┗te acintyo'tulyo'yaṁ dharmapary─yaḥ| ayaṁ ca subh┗te dharmapary─yastath─gatena bh─ṣito'gray─nasaṁprasthit─n─ṁ sattv─n─marth─ya, śreṣṭhay─nasaṁprasthit─n─ṁ sattv─n─marth─ya| ye imaṁ dharmapary─yamudgrah┤ṣyanti dh─rayiṣyanti v─cayiṣyanti paryav─psyanti, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayiṣyanti, jñ─t─ste subh┗te tath─gatena buddhajñ─nena, dṛṣṭ─ste subh┗te tath─gatena buddhacakṣuṣ─, buddh─ste tath─gatena| sarve te subh┗te sattv─ aprameyeṇa puṇyaskandhen─ṁ samanv─gat─ bhaviṣyanti| acintyen─tulyen─m─pyen─parim─ṇena puṇyaskandhena samanv─gat─ bhaviṣyanti| sarve te subh┗te sattv─ḥ sam─ṁśena bodhiṁ dh─rayiṣyanti vacayiṣyanti paryav─psyanti| tatkasya hetoḥ ? na hi śakyaṁ subh┗te ayaṁ dharmapary─yo h┤n─dhimuktiakaiḥ sattvaiḥ śrotum, n─tmadṛṣṭikairna sattvadṛṣṭikairna j┤vadṛṣṭikairna pudgaladṛṣṭikaiḥ| n─bodhisattvapratijñai sattvaiḥ śakyamayaṁ dharmapary─yaḥ śrotuṁ v─ udgrah┤tuṁ v─ dh─rayituṁ v─ v─cayituṁ v─ paryav─ptuṁ v─| nedaṁ sth─naṁ vidyate||

api tu khalu punaḥ subh┗te yatra pṛthiv┤pradeśe idaṁ s┗traṁ prakaśayiṣyate, p┗jan┤yaḥ sa pṛthiv┤pradeśo bhaviṣyati sadevam─nuṣ─surasya lokasya| vandan┤yaḥ pradakṣiṇ┤yaśca sa pṛthiv┤pradeśo bhaviṣyati, caityabh┗taḥ sa pṛthiv┤pradeśo bhaviṣyati||15||

api tu ye te subh┗te kulaputr─ v─ kuladuhitaro v─ im─nevaṁr┗p─n s┗tr─nt─nudgrah┤ṣyanti dh─rayiṣyanti v─cayiṣyanti paryav─psyanti, yoniśaśca manasikariṣyanti, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayiṣyanti, te paribh┗t─ bhaviṣyanti, suparibh┗t─śca bhaviṣyanti| tatkasya hetoḥ ? y─ni ca teṣ─ṁ subh┗te sattv─n─ṁ paurvajanmik─nyaśubh─ni karm─ṇi kṛt─nyap─yasaṁvartan┤y─ni, dṛṣṭa eva dharme paribh┗tatay─ t─ni paurvajanmik─nyaśubh─ni karm─ṇi kṣapayiṣyanti, buddhabodhiṁ c─nupr─psyanti||

abhij─n─myahaṁ subh┗te at┤te'dhvanyasaṁkhyeyaiḥ kalpairasaṁkhyeyataraird┤paṁkarasya tath─gatasy─rhataḥ samyaksaṁbuddhasya pareṇa paratareṇa caturaś┤tibuddhakoṭiniyutaśatasahasr─ṇyabh┗van ye may─r─git─ḥ, ─r─gya na vir─git─ḥ| yacca may─ subh┗te te buddh─ bhagavanta ─r─git─ḥ, ─r─gya na vir─git─ḥ, yacca paścime k─le paścime samaye paścim─y─ṁ pañcaśaty─ṁ saddharmavipralopak─le vartam─ne im─nevaṁr┗p─n s┗tr─nt─nudgrah┤ṣyanti dh─rayiṣyanti v─cayiṣyanti paryav─psyanti, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayiṣyanti, asya khalu punaḥ subh┗te puṇyaskandhasy─ntik─dasau paurvakaḥ puṇyaskandhaḥ śatatam┤mapi kal─ṁ nopaiti, sahasratam┤mapi śatasahasratam┤mapi koṭimamipi koṭiśatatam┤mapi koṭiśatasahasratam┤mapi koṭiniyutaśatasahasratam┤mapi| saṁkhy─mapi kal─mapi gaṇan─mapi upam─mapi upaniṣadamapi y─vadaupamyamapi na kṣamate||

sacetpunaḥ subh┗te teṣ─ṁ kulaputr─ṇ─ṁ kuladuhitṝṇ─ṁ v─ ahaṁ puṇyaskandhaṁ bh─ṣeyam, y─vatte kulaputr─ v─ kuladuhitaro v─ tasmin samaye puṇyaskandhaṁ prasaviṣyanti, pratigrah┤ṣyanti, unm─daṁ sattv─ anupr─pnuyuścittavikṣepaṁ v─ gaccheyuḥ| api tu khalu punaḥ subh┗te acintyo'tulyo'yaṁ dharmapary─yastath─gatena bh─ṣitaḥ| asya acintya eva vip─kaḥ pratik─ṅkṣitavyaḥ||16||

atha khalv─yuṣm─n subh┗tirbhagavantametadavocat-kathaṁ bhagavan bodhisattvay─nasaṁprasthitena sth─tavyam, kathaṁ pratipattavyam, kathaṁ cittaṁ pragrah┤tavyam ? bhagav─n─ha-iha subh┗te bodhisattvay─nasaṁprasthitena evaṁ cittamutp─dayitavyam-sarve sattv─ may─ anupadhiśeṣe nirv─ṇadh─tau parinirv─payitavy─ḥ| evaṁ sa sattv─n parinirv─pya na kaścitsattvaḥ parinirv─pito bhavati| tatkasya hetoḥ ? sacetsubh┗te bodhisattvasya sattvasaṁjñ─ pravarteta, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ| j┤vasaṁjñ─ v─ y─vatpudgalasaṁjñ─ v─ pravarteta, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? n─sti subh┗te sa kaściddharmo yo bodhisattvay─nasaṁprasthito n─ma||

tatkiṁ manyase subh┗te asti sa kaściddharmo yastath─gatena d┤paṁkarasya tath─gatasy─ntik─danuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ ? evamukte ─yuṣm─n subh┗tirbhagavantametadavocat- yath─haṁ bhagavato bh─ṣitasy─rtham─j─n─mi, n─sti sa bhagavan kaściddharmo yastath─gatena d┤paṁkarasya tath─gatasy─rhataḥ samyaksaṁbuddhasy─ntik─danuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ| evamukte bhagav─n─yuṣmantaṁ subh┗timetadavocat-evametatsubh┗te, evametat| n─sti subh┗te sa kaściddharmo yastath─gatena d┤paṁkarasya tath─gatasy─rhataḥ samyaksaṁbuddhasy─ntik─danuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ| sacetpunaḥ subh┗te kaściddharmastath─gaten─bhisaṁbuddho'bhaviṣyat, na m─ṁ d┤paṁkarastath─gato vy─kariṣyat-bhaviṣyasi tvaṁ m─ṇava an─gate'dhvani ś─kyamunirn─ma tath─gato'rhan samyaksaṁbuddha iti| yasm─ttarhi subh┗te tath─gaten─rhat─ samyaksaṁbuddhena n─sti sa kaściddharmo yo'nuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ, tasm─dahaṁ d┤paṁkareṇa tath─gatena vy─kṛta- bhaviṣyasi tvaṁ m─ṇava an─gate'dhvani ś─kyamunirn─ma tath─gato'rhan samyaksaṁbuddha| tatkasya hetoḥ ? tath─gata iti subh┗te bh┗tatathat─y─ etadadhivacanam| tath─gata iti subh┗te anutp─dadharmat─y─ etadadhivacanam| tath─gata iti subh┗te dharmocchedasyaitadadhivacanam| tath─gata iti subh┗te atyant─nutpannasyaitadadhivacanam| tatkasya hetoḥ ? eṣa subh┗te anutp─do yaḥ param─rthaḥ| yaḥ kaścitsubh┗te evaṁ vadet-tath─gaten─rhat─ samyaksaṁbuddhena anuttar─ samyaksaṁbodhirabhisaṁbuddheti, sa vitathaṁ vadet| abhy─cakṣ┤ta m─ṁ sa subh┗te asatodgṛh┤tena| tatkasya hetoḥ- ? n─sti subh┗te sa kaściddharmo yastath─gatena anuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ| yaśca subh┗te tath─gatena dharmo'bhisaṁbuddho deśito v─ tatra na satyaṁ na mṛṣ─| tasm─ttath─gato bh─ṣate-sarvadharm─ buddhadharm─ iti| tatkasya hetoḥ ? sarvadharm─ iti subh┗te adharm─stath─gatena bh─ṣit─ḥ| tasm─ducyante sarvadharm─ buddhadharm─ iti||

tadyath─pi n─ma subh┗te puruṣo bhavedupetak─yo mah─k─yaḥ ? ─yuṣm─n subh┗tir─ha- yo'sau bhagavaṁstath─gatena puruṣo bh─ṣita upetak─yo mah─k─ya iti, ak─yaḥ sa bhagavaṁstath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyate upetak─yo mah─k─ya iti||

bhagav─n─ha -evametatsubh┗te| yo bodhisattva evaṁ vadet-ahaṁ sattv─n parinirv─payiṣy─miti, na sa bodhisattva iti vaktavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? asti subh┗te sa kaściddharmo yo bodhisattvo n─ma ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| n─sti sa kaściddharmo yo bodhisattvo n─ma| bhagav─n─ha- sattv─ḥ sattv─ iti subh┗te asattv─ste tath─gatena bh─ṣit─ḥ, tenocyante sattv─ iti| tasm─ttath─gato bh─ṣate-nir─tm─naḥ sarvadharm─ nirj┤v─ niṣpoṣ─ niṣpudgal─ḥ sarvadharm─ iti||

yaḥ subh┗te bodhisattva evaṁ vadet- ahaṁ kṣetravy┗h─nniṣp─dayiṣy─m┤ti, sa vitathaṁ vadet| tatkasya hetoḥ ? kṣetravy┗h─ḥ kṣetravy┗h─ iti subh┗te avy┗h─ste tath─gatena bh─ṣit─ḥ| tenocyante kṣetravy┗h─ iti||

yaḥ subh┗te bodhisattvo nir─tm─no dharm─ nir─tm─no dharm─ ityadhimucyate, tath─gaten─rhat─ samyaksaṁbuddhena bodhisattvo mah─sattva ity─khy─taḥ||17||

bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te-saṁvidyate tath─gatasya m─ṁsacakṣuḥ ? subh┗tir─ha- evametadbhagavan, saṁvidyate tath─gatasya m─ṁsacakṣuḥ| bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te saṁvidyate tath─gatasya divyaṁ cakṣuḥ ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, saṁvidyate tath─gatasya divyaṁ cakṣuḥ| bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te saṁvidyate tath─gatasya prajñ─cakṣuḥ ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, saṁvidyate tath─gatasya prajñ─cakṣuḥ| bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te saṁvidyate tath─gatasya dharmacakṣuḥ ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, saṁvidyate tath─gatasya dharmacakṣuḥ| bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te saṁvidyate tath─gatasya buddhacakṣuḥ ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, saṁvidyate tath─gata buddhacakṣuḥ|

bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te y─vantyo gaṅg─y─ṁ mah─nady─ṁ v─luk─ḥ, api nu t─ v─luk─stath─gatena bh─ṣit─ḥ ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, evametat sugata| bh─ṣit─stath─gatena v─luk─ḥ| bhagav─n─ha-tatkiṁ manyase subh┗te y─vatyo gaṅg─y─ṁ mah─nady─ṁ v─luk─ḥ, t─vatya eva gaṅg─nadyo bhaveyuḥ, t─su v─ v─luk─ḥ, t─vantaśca lokadh─tavo bhaveyuḥ, kaccidbahavaste lokadh─tavo bhaveyuḥ ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, evametat sugata| bahavaste lokadh─tavo bhaveyuḥ| bhagav─n─ha-y─vantaḥ subh┗te teṣu lokadh─tuṣu sattv─ḥ, teṣ─mahaṁ n─n─bh─v─ṁ cittadh─r─ṁ praj─n─mi| tatkasya hetoḥ ? cittadh─r─ cittadh─reti subh┗te adh─raiṣ─ tath─gatena bh─ṣit─, tenocyate cittadh─reti| tatkasya hetoḥ ? at┤taṁ subh┗te cittaṁ nopalabhyate| an─gataṁ cittaṁ nopalabhyate| pratyutpannaṁ cittaṁ nopalabhyate||18||

tatkiṁ manyase subh┗te yaḥ kaścitkulaputro v─ kuladuhit─ v─ imaṁ tris─hasramah─s─hasraṁ lokadh─tuṁ saptaratnaparip┗rṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, api nu sa kulaputro v─ kuladuhit─ v─ tatonid─naṁ bahu puṇyaskandhaṁ prasunuy─t ? subh┗tir─ha- bahu bhagavan, bahu sugata| bhagav─n─ha-evametatsubh┗te, evametat| bahu sa kulaputro v─ kuladuhit─ v─ tatonid─naṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyamasaṁkhyeyam| tatkasya hetoḥ ? puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti subh┗te askandhaḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyate puṇyaskandha iti| sacet punaḥ subh┗te puṇyaskandho'bhaviṣyat, na tath─gato'bh─ṣiṣyat puṇyaskandhaḥ puṇyaskandha iti||19||

tatkiṁ manyase subh┗te r┗pak─yapariniṣpatty─ tath─gato draṣṭavyaḥ ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| na r┗pak─yapariniṣpatty─ tath─gato draṣṭavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? r┗pak─yapariniṣpatt┤ r┗pak─yapariniṣpattiriti bhagavan apariniṣpattireṣ─ tath─gatena bh─ṣit─| tenocyate r┗pak─yapariniṣpattiriti||

bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagav─n| na lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? yaiṣ─ bhagavan lakṣaṇasaṁpattath─gatena bh─ṣit─, alakṣaṇasaṁpadeṣ─ tath─gatena bh─ṣit─| tenocyate lakṣaṇasaṁpaditi||20||

bhagav─n─ha- tatkiṁ manyase subh┗te api nu tath─gatasyaivaṁ bhavati-may─ dharmo deśita iti ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan tath─gatasyaivaṁ bhavati-may─ dharmo deśita iti| bhagav─n─ha-yaḥ subh┗te evaṁ vadet- tath─gatena dharmo deśita iti, sa vitathaṁ vadet| abhy─cakṣ┤ta m─ṁ sa subh┗te asatodgṛh┤tena| tatkasya hetoḥ ? dharmadeśan─ dharmadeśaneti subh┗te n─sti sa kaściddharmo yo dharmadeśan─ n─mopalabhyate||

evamukte ─yuṣm─n subh┗tirbhagavantametadavocat-asti bhagavan kecitsattv─ bhaviṣyantyan─gate'dhvani paścime k─le paścime samaye paścim─y─ṁ pañcaśaty─ṁ saddharmavipralope vartam─ne, ya im─nevaṁr┗p─n dharm─n śrutv─ abhiśraddh─syanti| bhagav─n─ha- na te subh┗te sattv─ n─sattv─ḥ| tatkasya hetoḥ ? sattv─ḥ sattv─ iti subh┗te sarve te subh┗te asattv─stath─gatena bh─ṣit─ḥ| tenocyante sattv─ iti||21||

tatkiṁ manyase subh┗te-api nu asti sa kaściddharmaḥ, yastath─gaten─nuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ ? ─yuṣm─n subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| n─sti sa bhagavan kaściddharmo yastath─gaten─nuttar─ṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhaḥ| bhagav─n─ha-evametatsubh┗te, evametat| aṇurapi tatra dharmo na saṁvidyate nopalabhyate| tenocyate anuttar─ samyaksaṁbodhiriti||22||

api tu khalu punaḥ subh┗te samaḥ sa dharmo na tatra kaścidviṣamaḥ| tenocyate anuttar─ samyaksaṁbodhiriti| nir─tmatvena niḥsattvatvena nirj┤vatvena niṣpudgalatvena sam─ s─ anuttar─ samyaksaṁbodhiḥ sarvaiḥ kuśalairdharmairabhisaṁbudhyate| tatkasya hetoḥ ? kuśal─ dharm─ḥ kuśal─ dharm─ iti subh┗te adharm─ścaiva te tath─gatena bh─ṣit─ḥ| tenocyante kuśal─ dharm─ iti||23||

yaśca khalu punaḥ subhute str┤ v─ puruṣo v─ y─vantastris─hasramah─s─hasre lokadh─tau sumeravaḥ parvatar─j─naḥ, t─vato r─ś┤n sapt─n─ṁ ratn─n─mabhisaṁhṛtya tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, yaśca kulaputro v─ kuladuhit─ v─ itaḥ prajñ─p─ramit─y─ dharmapary─y─dantaśaścatuṣp─dik─mapi g─th─mudgṛhya parebhyo deśayet, asya subh┗te puṇyaskandhasya asau paurvakaḥ puṇyaskandhaḥ śatatam┤mapi kal─ṁ nopaiti, y─vadupaniṣadamapi na kṣamate||24||

tatkiṁ manyase subh┗te-api nu tath─gatasyaivaṁ bhavati-may─ sattv─ḥ parimocit─ iti? na khalu punaḥ subh┗te evaṁ draṣṭavyam| tatkasya hetoḥ ? n─sti subh┗te kaścitsattvo yastath─gatena parimocitaḥ| yadi punaḥ subh┗te kaścitsattvo'bhaviṣyadyastath─gatena parimocitaḥ sy─t, sa eva tath─gatasy─tmagr─ho'bhaviṣyat, sattvagr─ho j┤vagr─haḥ pudgalagr─ho'bhaviṣyat| ─tmagr─ha iti subh┗te agr─ha eṣa tath─gatena bh─ṣitaḥ| sa ca b─lapṛthagjanairudgṛh┤taḥ| b─lapṛthagjan─ iti subh┗te ajan─ eva te tath─gatena bh─ṣit─ḥ| tenocyante b─lapṛthagjan─ iti||25||

tatkiṁ manyase subh┗te-lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan| yath─haṁ bhagavato bh─ṣitasy─rtham─j─n─mi, na lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ| bhagav─n─ha-s─dhu s─dhu subh┗te, evametatsubh┗te, evametadyath─ vadasi| na lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ| tatkasya hetoḥ ? sacetpunaḥ subh┗te lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyo'bhaviṣyat, r─j─pi cakravart┤ tath─gato'bhaviṣyat| tasm─nna lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ| ─yuṣm─n subhutirbhagavantametadavocat-yath─haṁ bhagavato bh─ṣitasy─rtham─j─n─mi, na lakṣaṇasaṁpad─ tath─gato draṣṭavyaḥ||

atha khalu bhagav─ṁstasy─ṁ vel─y─mime g─the abh─ṣata-
ye m─ṁ r┗peṇa c─dr─kṣurye m─ṁ ghoṣeṇa c─nvaguḥ|
mithy─prah─ṇaprasṛt─ na m─ṁ drakṣyanti te jan─ḥ||1||

dharmato buddho draṣṭavyo dharmak─y─ hi n─yak─ḥ|
dharmat─ ca na vijñey─ na s─ śaky─ vij─nitum||2||26||

tatkiṁ manyase subh┗te lakṣaṇasaṁpad─ tath─gatena anuttar─ samyaksaṁbodhirabhisaṁbuddh─? na khalu punaste subh┗te evaṁ draṣṭavyam| tatkasya hetoḥ ? na hi subh┗te lakṣaṇasaṁpad─ tath─gatena anuttar─ samyaksaṁbodhirabhisaṁbuddh─ sy─t| na khalu punaste subh┗te kaścidevaṁ vadet-bodhisattvay─nasaṁprasthitaiḥ kasyaciddharmasya vin─śaḥ prajñaptaḥ ucchedo veti| na khalu punaste subh┗te evaṁ draṣṭavyam| tatkasya hetoḥ ? na bodhisattvay─nasaṁprasthitaiḥ kasyaciddharmasya vin─śaḥ prajñapto nocchedaḥ||27||

yaśca khalu punaḥ subh┗te kulaputro v─ kuladuhit─ v─ gaṅg─nad┤v─luk─sam─llokadh─t┗n saptaratnaparip┗rṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, yaśca bodhisattvo nir─tmakeṣvanutpattikeṣu dharmeṣu kṣ─ntiṁ pratilabhate, ayameva tatonid─naṁ bahutaraṁ puṇyaskandhaṁ prasavedaprameyamasaṁkhyeyam| na khalu punaḥ subh┗te bodhisattvena mah─sattvena puṇyaskandhaḥ parigrah┤tavyaḥ| ─yuṣm─n subh┗tir─ha- nanu bhagavan bodhisattvena puṇyaskandhaḥ parigrah┤tavyaḥ ? bhagav─n─ha-parigrah┤tavyaḥ subh┗te no grah┤tavyaḥ| tenocyate parigrah┤tavya iti||28||

api tu khalu punaḥ subh┗te yaḥ kaścidevaṁ vadet-tath─gato gacchati v─ ─gacchati v─ tiṣṭhati v─ niṣ┤dati v─, śayy─ṁ v─ kalpayati, na me subh┗te (sa) bh─ṣitasy─rtham─j─n─ti| tatkasya hetoḥ ? tath─gata iti subh┗te ucyate na kvacidgato na kutaścid─gataḥ| tenocyate tath─gato'rhan samyaksaṁbuddha iti||29||

yaśca khalu punaḥ subh┗te kulaputro v─ kuladuhit─ v─ y─vanti tris─hasramah─s─hasre lokadh─tau pṛthiv┤raj─ṁsi, t─vat─ṁ lokadh─t┗n─mevaṁr┗paṁ maṣiṁ kury─t y─vadevamasaṁkhyeyena v┤ryeṇa tadyath─pi n─ma param─ṇusaṁcayaḥ, tatkiṁ manyase subh┗te-api nu bahuḥ sa param─ṇusaṁcayo bhavet ? subh┗tir─ha-evametadbhagavan, evametatsugata| bahuḥ sa param─ṇusaṁcayo bhavet| tatkasya hetoḥ ? sacedbhagavan bahuḥ param─ṇusaṁcayo'bhaviṣyat, na bhagav─navakṣyat-param─ṇusaṁcaya iti| tatkasya hetoḥ ? yo'sau bhagavan param─ṇusaṁcayastath─gatena bh─ṣitaḥ, asaṁcayaḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyate param─ṇusaṁcaya iti| yaśca tath─gatena bh─ṣitastris─hasramah─s─hasro lokadh─turiti, adh─tuḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyate tris─hasramah─s─hasro lokadh─turiti| tatkasya hetoḥ ? sacedbhagavan lokadh─turabhaviṣyat, sa eva piṇḍagr─ho'bhaviṣyat| yaścaiva piṇḍagr─hastath─gatena bh─ṣitaḥ, agr─haḥ sa tath─gatena bh─ṣitaḥ| tenocyate piṇḍagr─ha iti| bhagav─n─ha- piṇḍagr─haścaiva subh┗te avyavah─ro'nabhil─pyaḥ| na sa dharmo n─dharmaḥ| sa ca b─lapṛthagjanairudgṛh┤taḥ||30||

tatkasya hetoḥ ? yo hi kaścitsubh┗te evaṁ vadet-─tmadṛṣṭistath─gatena bh─ṣit─, sattvadṛṣṭirj┤vadṛṣṭiḥ pudgaladṛṣṭistath─gatena bh─ṣit─, api nu sa subh┗te samyagvadam─no vadet ? subh┗tir─ha-no h┤daṁ bhagavan, no h┤daṁ sugata, na samyagvadam─no vadet| tatkasya hetoḥ ? y─ s─ bhagavan ─tmadṛṣṭistath─gatena bh─ṣit─, adṛṣṭiḥ s─ tath─gatena bh─ṣit─| tenocyate ─tmadṛṣṭiriti||

bhagav─n─ha-evaṁ hi subh┗te bodhisattvay─nasaṁprasthitena sarvadharm─ jñ─tavy─ draṣṭavy─ adhimoktavy─ḥ| tath─ca jñ─tavy─ draṣṭavy─ adhimoktavy─ḥ, yath─ na dharmasaṁjñ─y─mapi pratyupatiṣṭhenn─dharmasaṁjñ─y─m| tatkasya hetoḥ ? dharmasaṁjñ─ dharmasaṁjñeti subh┗te asaṁjñaiṣ─ tath─gatena bh─ṣit─| tenocyate dharmasaṁjñeti||31||

yaśca khalu punaḥ subh┗te bodhisattvo mah─sattvo'pramey─nasaṁkhyey─ṁllokadh─t┗n saptaratnaparip┗rṇaṁ kṛtv─ tath─gatebhyo'rhadbhayaḥ samyaksaṁbuddhebhyo d─naṁ dady─t, yaśca kulaputro v─ kuladuhit─ v─ itaḥ prajñ─p─ramit─y─ dharmapary─y─dantaśaścatuṣp─dik─mapi g─th─mudgṛhya dh─rayeddeśayedv─cayet paryav─pnuy─t, parebhyaśca vistareṇa saṁprak─śayet, ayameva tatonid─naṁ bahutaraṁ puṇyaskandhaṁ prasunuy─daprameyamasaṁkhyeyam| kathaṁ ca saṁprak─śayet ? tadyath─k─śe-

t─rak─ timiraṁ d┤po m─y─vaśy─ya budbudam|
svapnaṁ ca vidyudabhraṁ ca evaṁ draṣṭavya saṁskṛtam||
tath─ prak─śayet, tenocyate saṁprak─śayediti||

idamavocadbhagav─n ─ttaman─ḥ| sthavirasubh┗tiste ca bhikṣubhikṣuṇyup─sakop─sik─ste ca bodhisattv─ḥ sadevam─nuṣ─suragandharvaśca loko bhagavato bh─ṣitamabhyanandanniti||32||

||─ryavajracchedik─ bhagavat┤ prajñ─p─ramit─ sam─pt─||
 

犢慥超腺prajñ─p─ramita-hṛdayam s┗tra Vajracchedika Prajna Paramita (爺廓悶)

署胡将蓴哂査 伉将廣盾 痩功圄墅坿送竃 伉來俐隔寄祇伏-廉嗄芝-膨寄兆广-凍儺利

湖仍艇恵諒云嫋。